Doradztwo
Podatkowe

Nad bezpieczeństwem Klientów czuwa zespół doświadczonych doradców podatkowych z wieloletnim doświadczeniem.

Dynamicznie zmieniające się uwarunkowania gospodarcze i prawne generują liczne wyzwania dla przedsiębiorców, a przez to nie stwarzają stabilnego i przewidywalnego otoczenia dla prowadzenia biznesu.
W toku zwykłego funkcjonowania konieczne staje się ciągłe monitorowanie zmian legislacyjnych, podejmowanie strategicznych decyzji uwzględniających nie tylko spodziewany efekt ekonomiczny, ale także zgodność z obowiązującymi przepisami (w tym podatkowymi) oraz wykazywanie się elastycznością we wdrażaniu procesów biznesowych z uwagi na rosnące obowiązki względem administracji skarbowej.
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą muszą przy tym również liczyć się z ewentualnym ryzykiem prawnym i podatkowym.
Nie uwzględniając tego czynnika podczas planowania i realizacji działań biznesowych, przedsiębiorcy narażają się nie tylko na obowiązek uiszczenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, ale również na odpowiedzialność karnoskarbową i konieczność zapłaty kar.
Z tej perspektywy kluczowym zadaniem jest wdrożenie efektywnego procesu zarządzania ryzykiem w celu wyłączenia bądź ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia ww. negatywnych konsekwencji. Jest to wymagające i czasochłonne zadanie, warto tym samym skorzystać z pomocy specjalistów BSS TAX, którzy dzięki swojej ugruntowanej wiedzy i profesjonalnemu podejściu wspomogą Państwa w procesie rozpoznania ryzyka podatkowego oraz jego minimalizacji, w tym m.in. poprzez:
weryfikację rozliczeń podatkowych, zwłaszcza w kontekście potencjalnych kontroli organów podatkowych,
analizę zasad obiegu dokumentacji w przedsiębiorstwie oraz opracowanie wewnętrznych procedur w celu zapewnienia prawidłowego wykonania zobowiązań ciążących na podatniku,
identyfikację zasad odpowiedzialności w przedsiębiorstwie za realizację obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w tym również odpowiedzialności członków zarządu,
bieżące doradztwo podatkowe,
wsparcie w procesach planowania podatkowego.

ZOBACZ WIĘCEJ

l
DLA AKCJONARIUSZY
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi naszej spółki.
w
Bieżące doradztwo podatkowe
Korzystając z bogatego doświadczenia dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić Klientom prawidłowe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa.
i
Przeglądy podatkowe
Obok usług bieżącego doradztwa związanych m.in. z udzielaniem konsultacji, przygotowywaniem analiz i opinii prawno-podatkowych BSS TAX oferuje również przeprowadzenie profesjonalnych przeglądów podatkowych.
Ceny transferowe
Usługi doradztwa podatkowego w zakresie cen transferowych (transfer pricing, TP) mają na celu ograniczenie ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi i z innymi podmiotami wskazanymi w przepisach ustaw podatkowych.
Postępowania podatkowe i sądowe
BSS TAX oferuje wsparcie w celu przygotowania Klienta do kontroli podatkowej bądź celno-skarbowej oraz postępowania podatkowego, a także zapewnienie profesjonalnej obsługi kontaktów z organami w celu doprowadzenia do korzystnego rozstrzygnięcia sprawy.
Planowanie podatkowe
W ramach doradztwa dotyczącego planowania podatkowego poddajemy analizie model funkcjonowania Klienta, jak i planowane przez niego przedsięwzięcia pod względem ich efektywności podatkowej.

KRS: 0000838201 REGON: 385930597 NIP: 9472002005
Kapitał zakładowy 50 000 zł w całości opłacony.

Email

tax@bsstax.com

Telefon

+48 42 200 70 00

Adres

ul. Pojezierska 90A
91-341 Łódź

LinkedIn

Zobacz więcej